Privacy Policy OBIN (GDPR)

1. Algemeen
OBIN  -  Voorstraat 33 -  8500 Kortrijk -  T 056 200 550. eshop@obin.be.
OBIN  -  Delaerestraat 13a -  8800 Roeselare -  T 051 209 642. eshop@obin.be.
KBO nr: BE 0886 032 741 - 4E bv - genoemd: OBIN.

OBIN vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. OBIN wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. OBIN wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huismoeder beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. OBIN vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens OBIN verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

2. Toepassing
Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de OBIN website.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

OBIN streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer OBIN uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst OBIN u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].


3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden
Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die OBIN verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de pagina's van onze website en die OBIN verkrijgt door uw input in onze winkel.

OBIN treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

4. Doeleinden
OBIN verwerkt persoonsgegevens en gebruikt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer wij toestemming hebben gekregen in de winkel of op de website:
- Dit om uw klantankaart bij te houden en zodat ook u uw persoonlijke korting steeds kan raadplegen.
- Wanneer OBIN daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het beheren van interne administratie in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
- Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor OBIN's nieuwsbrief, dan heeft OBIN in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die OBIN in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt OBIN alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij OBIN, zal OBIN u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en zal OBIN ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.
- Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.
- OBIN gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden (bv. facturatie).
- Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van OBIN.
- OBIN kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan OBIN meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.
- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. facturatie).


5. Beveiliging

OBIN streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke winkel als op het netwerk van OBIN. OBIN draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Het netwerk van OBIN is trouwens toevertrouwd aan een organisatie (Combell nv, met maatschappelijke zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent) die sinds 2011 gecertifeerd is en waarvan het informatiebeveiligingsbeleid, vereisten en beheerstandaarden volledig geënt zijn op de internationale ISO27001 standaard.
Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Daarnaast zal OBIN de aanwijzigingen volgen van onze organisatie waar wij klant zijn voor een correcte afhandeling.
OBIN's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. 

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van OBIN verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat OBIN en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

OBIN's website kan soms links naar sites van derden tonen (sociale media, organisatoren van door OBIN gesponsorde events,...) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

6. Verstrekken van gegevens aan derden
OBIN verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:
- er een wettelijke verplichting is.
- Er een gerechtvaardigd belang is voor OBIN of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.
- OBIN toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

7. Rechten van de betrokkene
U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van OBIN, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. OBIN zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van OBIN. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt OBIN de verwerking van die persoonsgegevens tenzij OBIN dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

• Of wij persoonsgegevens van u verwerken;

• Voor welke doeleinden wij die verwerken;

• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;

• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

• Welke rechten u heeft.

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u bij ons terecht in de winkel of via info@obin.be. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:
- de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden.
- er niet langer een rechtsgrond voorhanden is.
- u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door OBIN
- de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn
- de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op OBIN rust.

OBIN zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal OBIN eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door OBIN. OBIN kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is OBIN bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van OBIN de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:
- u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die OBIN in staat stelt de juistheid ervan te controleren
- de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan
- OBIN heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
- u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van OBIN zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door OBIN.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van OBIN te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om OBIN te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is.


8. Bewaartermijnen

OBIN bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is OBIN bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).


9. de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met OBIN deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert OBIN ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door OBIN enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch OBIN behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van OBIN en dat door de loutere mededeling van informatie aan OBIN, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van OBIN middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door OBIN worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

 

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

OBIN
BE - voorstraat 33, 8500 Kortrijk
Tel: 056 200 550
e-mail: eshop@obin.be
of
OBIN
BE - delaerestraat 13a, 8800 Roeselare
Tel: 051 209 642
e-mail: eshop@obin.be

 

11. Wijzigingen
OBIN behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


12. Verkoopsvoorwaarden
de volledige versie vindt u hier: verkoopsvoorwaarden OBINkom zeker eens langs in onze winkel te Kortrijk of Roeselare
heel veel keuze, een rustige ongedwongen sfeer
fashion skills, een zuivere visie en een glimlach staan voor u klaar!
...op je persoonlijke pagina bij obin:
• alle items van je recentste klantenkaart
• je huidig opgespaarde korting
• een overzicht van je facturen
• beheer je persoonlijke gegevens
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
ma 13:00-18:00
di-vrij 10:30-12:30 & 13:00-18:00
zat 10:30-18:00
ma 13:00-18:00
di closed
woe-vrij 10:30-12:30 & 13:00-18:00
zat 10:30-18:00