Verkoopsvoorwaarden OBIN

1. Algemeen
OBIN  -  Voorstraat 33 -  8500 Kortrijk -  T 056 200 550. eshop@obin.be.
OBIN  -  Delaerestraat 13a -  8800 Roeselare -  T 051 209 642. eshop@obin.be.

Rekeningnr:
IBAN: BE29 0682 4681 0564
BIC GKCCBEBB
KBO nr: BE 0886 032 741 - 4E bv - genoemd: OBIN.

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen OBIN en de meerderjarige opdrachtgever (koper) op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaats bij OBIN, verklaart zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden.
Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief transportkosten.

2. Prijzen en aanbiedingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De datum van creditering van de bankrekening van OBIN geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is OBIN gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Alle aanbiedingen van  OBIN zijn vrijblijvend en OBIN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door OBIN.

3. Aanvaarding van de bestelling
OBIN is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door OBIN bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. OBIN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.
Het plaatsen van een bestelling brengt een verbintenis tot stand tussen de Koper en OBIN. De Koper verbindt zich daartoe om de betaling uit te voeren binnen de 2 werkdagen, OBIN verbindt er zich toe om de aangekochtte stuks vrij te houden voor levering(max 4 kalenderdagen). Indien de betaling niet op rekening van OBIN staat binnen een termijn van 5 werkdagen, wordt de verbintenis verbroken en wordt een administratieve kost aangerekend van 7.5 EUR. Voor Kopers niet wonende op het Belgisch grondgebied, wordt deze vermeerderd met 12.5 EUR.

4. Levering
De door OBIN opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijving van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Bij betaling via Bank Transfer(overschrijving) worden de goederen pas verstuurd nadat de gelden op rekening van OBIN staan.
De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken. Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht te worden aan OBIN via eshop@obin.be : - In geval van klacht wegens niet-overeenstemmende levering, binnen de zeven (7) dagen na bestelling. - In geval van verborgen gebreken, zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek . In deze schriftelijke communicatie dient u de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

6. Waarborg
De waarborg van OBIN beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg m.b.t. consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek. OBIN staat alleen in voor schade die het gevolg is van een grove fout of opzet. OBIN is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, mogelijks door geleden door de Koper.

7. Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, verminderd met eventueel betaalde transport-, transactie- of cadeaukosten. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar OBIN, Voorstraat 33, 8500 KORTRIJK - BELGIUM of OBIN, Delaerestraat 13a, 8800 ROESEALRE - BELGIUM. Wij raden dan ook aan dit met een securzending te doen, zodat uw pakket verzekerd is bij verlies. Elke retourzending moet eerst aangemeld worden op eshop@obin.be . Niet aangemelde retourzendingen zullen niet aanvaard worden. De kosten van de retourzending zijn ten laste van de koper. De terugbetaling verloopt via onze betaalinstantie, gelieve rekening te houden met een termijn van 1 maand, wanneer er met bank transfer betaald werd, wordt de termijn van terugbetaling aanzienlijk ingekort.

8. Overmacht
OBIN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van OBIN afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die OBIN en/of leveranciers van OBIN raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van OBIN om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

9. Bewijs
Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken partijen het elektronisch bewijs.

10. Diversen
Indien een artikel in deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, dan geldt deze nietigheid geenszins voor de overige artikelen. OBIN is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

11. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met OBIN worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

12. Privay Policy
de volledige versie vindt u hier: privacy policy OBINkom zeker eens langs in onze winkel te Kortrijk of Roeselare
heel veel keuze, een rustige ongedwongen sfeer
fashion skills, een zuivere visie en een glimlach staan voor u klaar!
...op je persoonlijke pagina bij obin:
• alle items van je recentste klantenkaart
• je huidig opgespaarde korting
• een overzicht van je facturen
• beheer je persoonlijke gegevens
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
OBIN_availablelooks_
ma 13:00-18:00
di-vrij 10:30-12:30 & 13:00-18:00
zat 10:30-18:00
ma 13:00-18:00
di closed
woe-vrij 10:30-12:30 & 13:00-18:00
zat 10:30-18:00